REDOVISNING & RAPPORTERING

Redovisning & Rapportering

Helios Consulting AB strävar efter att samtliga erbjudna tjänster skall vara kundanpassade och möta den specifika kundens särskilda behov. Så är även fallet med Helios Consulting AB tjänster för ekonomisk redovisning och rapportering. Liksom för Helios Consulting AB andra tjänster så utformas dessa för att vara en del i kundföretagets värdeskapande process och i många fall även en komparativ fördel gentemot den konkurrerande marknaden.

Det huvudsakliga syftet med en god ekonomisk redovisning är inte att endast möta de minimikrav som stipuleras legalt, utan att skapa adekvata och framåtblickande beslutsunderlag för företagets ledning i dess strategiska och operativa styrning. Med Helios Consultings AB tjänster så får kunden alla de verktyg som krävs för att den ekonomiska rapporteringen verkligen utnyttjas i detta syfte. Tillsammans med kunden, så identifierar Helios Consulting AB kundföretagets behov av anpassade analysunderlag framtagna ur den ekonomiska redovisningen. I takt med återkommande uppföljning och analys, så utvecklas därmed rapporteringen till att bli omistliga verktyg för den värdeskapande styrningen av företagets hela verksamhet.

VÄRDEFRÄMJANDE RAPPORTERING

Helios Consulting AB anser att ett företags interna ekonomiska redovisning saknar syfte om inte redovisningsdatan paketeras, rapporteras och analyseras utifrån en väl utförd kontextuell behovsanalys som fokuserar på det enskilda kundföretagets unika behov, bransch, livsfas och strategiska målbild. 

Helios Consulting AB erbjuder därför kundanpassade rapporteringstjänster, som i samband med fortlöpande rådgivning och konsultationer, gör att företagets ställning, resultat och potential tydliggörs på ett konkret och framåtblickande sätt för företagets ledning.

Därtill tillhandahåller Helios Consulting AB den nödvändiga externa ekonomiska rapporteringen som årsredovisning och deklarationer.

VÅRA REDOVISNINGS- OCH RAPPORTTJÄNSTER:

Kort urval:
- Avdelningsredovisning
- Bokslut
- Budgetering och budgetuppföljning
- Inkomstdeklarationer
- Lönehantering
- Löpande redovisning
- Koncernredovisning
- Nyckeltalsredovisning 
- Projektredovisning
- Årsredovisning