AFFÄRSUTVECKLING

Affärsutveckling

Med affärsutveckling menar Helios Consulting AB den utveckling av ett företags verksamhet och processer som krävs för att företagets vision och mål ska förverkligas. Genom att knyta samman företagets affärsplan med utkomsten från adekvata analysverktyg skapar Helios Consulting AB en förutsättning för en anpassad affärsutveckling som utgör en kontinuerlig värdedrivare i ditt företag.

Ett företags utvecklingsarbete är alltid tvunget att baseras på en tydligt uppsatt vision, ett konkret mål och en väl utarbetad strategi. Helios Consulting AB bistår ditt företag att formalisera dessa i en affärsplan, som sedan ligger till grund för den fortsatta affärsutvecklingsprocessen. Därefter tillhandahåller Helios Consulting AB de verktyg som möjliggör såväl ett gynnsamt operativt genomförande, som den nödvändiga fortlöpande analysen av utvecklingsprocessen.